Digitálna knižnica

Slovenská národná knižnica spustila portál DIKDA – Digitálnu knižnicu SNK, ktorá vďaka spolupráci s LITA, autorskou spoločnosťou prináša verejnosti aj doteraz ťažko dostupné diela z domácej literatúry, staršiu publicistiku a iné. Spustením portálu sa rozšírila ponuka online knižnice SNK pre verejnosť. Širšia online ponuka diel znamená tiež benefit pre autorky a autorov – nové odmeny prostredníctvom LITA.

Portál DIKDA Slovenskej národnej knižnice – Digitálna knižnica SNK ponúka čitateľkám a čitateľom viac než milión diel v elektronickej podobe. Na prístup k nim stačí bezplatná registrácia. Ide o tzv. voľné diela aj obchodne nedostupné diela. Študovať tu teda môžete diela, ktorým už uplynula doba autorskoprávnej ochrany (70 rokov po smrti autora), ale aj novšie diela, ku ktorým už nie je možné sa na trhu dostať – ide napríklad o vypredané knihy, ktoré sa ale nachádzajú v knižnici, alebo o texty v starších časopisoch. Práve sprístupnenie obchodne nedostupných diel umožnila zmluva SNK s LITA. Tá umožní aj autorkám a autorom získavať za používanie týchto diel odmeny.

Významnou zmenou je aj otvorenie online knižnice celej verejnosti. Doteraz Slovenská národná knižnica zabezpečovala prístup k zdigitalizovaným dielam zo svojho fondu iba vo vlastných priestoroch a mimo nich mohli registrovaní používatelia pracovať len s tzv. voľnými dielami. V tejto chvíli sa online knižnica otvára úplne – diela sú zaregistrovaným čitateľkám a čitateľom dostupné bezplatne online z celého územia Európskeho hospodárskeho priestoru.

DIKDA prináša benefity nielen pre verejnosť, ale aj pre autorky a autorov obchodne nedostupných diel. Tieto diela sú totiž stále autorskoprávne chránené, a preto za ich sprístupňovanie v digitálnej knižnici patrí autorkám a autorom odmena. Tieto odmeny autorom raz ročne sprostredkuje LITA v septembrovom vyplácaní.

Obchodne nedostupné diela sú špecifická kategória diel, ktoré sa ocitajú v určitom vákuu – aj napriek záujmu je náročné sa k nim dostať, pretože už nie sú dostupné na trhu a nedajú sa kúpiť. Sme preto radi, že sa podarilo nadviazať spoluprácu s SNK, ktorá dostáva tieto diela späť do obehu a prináša benefity autorkám a autorom aj verejnosti. Napríklad pre spisovateľa má portál DIKDA tú výhodu, že v situácii, keď je jeho kniha vypredaná, verejnosť si ju môže ďalej čítať v online knižnici, čo autorovi generuje odmeny. Spolupráca so Slovenskou národnou knižnicou je u nás a vlastne aj v Európskej únii v zásade prvá svojho druhu a budeme radi, ak bude inšpiráciou aj pre ďalšie pamäťové inštitúcie, ktoré uvažujú o takomto sprístupnení svojich fondov verejnosti, vysvetľuje riaditeľka LITA, Jana Vozárová.

LITA ako organizácia kolektívnej správy práv zastupuje autorky a autorov z oblasti literatúry, divadla, audiovízie a výtvarného umenia. Všetkým týmto autorom pravidelne sprostredkúva odmeny za hromadné používanie ich diel – jedným zo spôsobov, ako tieto odmeny zabezpečuje je práve uzatváranie rozšírených hromadných licenčných zmlúv s veľkými používateľmi, ktorí pracujú s veľkým počtom diel aj autorov súčasne. Takáto zmluva umožňuje aj sprístupňovanie obchodne nedostupných diel na portáli DIKDA.

Sprístupňovanie obchodne nedostupných diel patrí medzi aktuálne diskutované autorskoprávne témy vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Osobitná pozornosť je venovaná otázke transparentnosti voči autorkám a autorom digitalizovaných diel.

S cieľom čo najviac sprehľadniť situáciu zriadil Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo online portál, ktorý združuje všetky informácie o obchodne nedostupných dielach v celej EÚ. Ide o zoznam, v ktorom musia byť informácie o zaradení diela medzi obchodne nedostupné diela zverejnené 6 mesiacov predtým, než je sprístupnené online konkrétnou inštitúciou. Toto obdobie môžu nositelia práv využiť aj na prípadné vyjadrenie nesúhlasu s plánovaným použitím ich diela.

Aj portál DIKDA bude postupne rozširovať svoju ponuku – do katalógu môžu pribúdať stále nové obchodne nedostupné diela. Po uplynutí spomínanej polročnej informačnej lehoty bude knižnica postupne pridávať takéto zdigitalizované diela zo svojho fondu. Ak by si autorky alebo autori nepriali, aby boli ich diela týmto spôsobom sprístupňované, môžu požiadať o ich vyradenie – avšak vzdávajú sa tak odmien za toto použitie a svoje diela ponechávajú v režime, kedy je možné si ich v knižnici vypožičať alebo študovať iba podľa štandardných postupov.

V režime obchodne nedostupných diel sa diela zároveň nemusia ocitnúť navždy. V prípade, že by sa napríklad pripravovala dotlač alebo nové vydanie knihy, dielo sa tak stáva znova obchodne dostupným, keďže je možné si ho zakúpiť, a z režimu obchodne nedostupných diel bude vyradené. V online knižnici sa teda nemôže vyskytnúť kniha, ktorá je stále v predaji.